Рециклиране и управление на отпадъците

"Борса за Части" отправя молба към всеки наш посетител да рециклира и управлява отпадъците си отговорно и законосъобразно.

Според Закона за управление на отпадъците отпадък е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава, възнамерява да се освободи или е длъжен да се освободи. Нека да го спазваме.

Опазване на околната среда
Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и антропогенна дейност) са въведени в Закона за опазване на околната среда.

Законът очертава принципите за защита на компонентите на околната среда – като например “устойчиво развитие”, “предимство на предотвратяване пред обезвреждане”, “замърсителят плаща” и интегрирането на политиката на опазване на околната среда в секторните и регионалните политики. Освен рамкови разпоредби относно принципите, които трябва да се спазват за опазване на околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) и общите задължения на лицата и компетентните органи, в закона са регламентирани и процедурите по извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни или лицензи.

Държавната политика по управлението на отпадъците представлява съвременна концепция за ресурсна ефективност, насочена към предотвратяване на образуването на отпадъци, насърчаване на повторната употреба и оползотворяването чрез рециклиране, регенериране или друг процес на извличане на вторични суровини, обезвреждане и безопасно съхраняване на отпадъците, увеличаване на отговорността на производителите, стимулиране на инвестиции в сектора, в рамките на наличните финансови инструменти.

Законова рамка

Политиката по управление на отпадъците се осъществява от Министерството на околната среда и водите, подпомагано от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“, в съответствие със законодателството на Европейската общност и националното законодателство – Закон за опазване на околната среда, Закон за управление на отпадъците, наредби, националните планови и стратегически документи – Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води 2014-2020 г., Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване 2011-2020 г. и Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране.

В контекста на политиката на Европейската комисия за отпадъци и развитие на кръгова икономика, линейният икономически модел от типа „вземи, произведи и изхвърли“ вече не съответства на нуждите на съвременното общество и на ограничения характер на природните ресурси. Съгласно възприетата йерархия на отпадъците се дава приоритет на предотвратяването на отпадъците, следвано от подготовката за повторно използване, рециклирането, възстановяването и накрая изхвърлянето, като най-нежелана опция.

В този смисъл, държавната политика по управление на отпадъците се фокусира върху интегрирането на нови, устойчиви от екологична и икономическа гледна точка модели, където от битовите отпадъци да се отделя всичко, което може да се оползотвори и рециклира, за да се превърне в енергия, в суровина за индустрията, в тор за растенията, а в новоизградените регионални депа да се депонират минимални количества отпадък.

Информационна система за управление на отпадъците

Изпълнителната агенция по околна среда и водите поддържа информационна система за управление на отпадъците, която съдържа следните регистри:

 

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци 

 

Регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори 

 

Регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване 

 

Регистър на лицата, които пускат на пазара масла 

 

Регистър на лицата, които пускат на пазара гуми 

 

Регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички 

 

Регистър на лицата, извършващи дейности като търговци или брокери на отпадъци по Закона за управление на отпадъците

 

Регистър на площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА

 

Регистър на лицата, при чийто производствен процес дадено вещество или предмет се определят като страничен продукт

 

Ако трябва да рециклирате стария си автомобил, резервни части, употребявано масло или консумативи, както и всякакви отпадъци, уверете се, че за тях ще се погрижи лице вписано в някой от регистрите по-горе. Така ще знаете, че и вие сте спазили законодателството в България.