Екологична категория на автомобилите в България и ЕС

Евронормата/Екологичната Категория на Вашия автомобил показва горната граница на количеството вредни газове, които Вашият автомобил отделя в атмосферата. В началото на автомобилостроенето никой не е мислил за количествата вредни газове, които се отделят от автомобили и за замърсяването на въздуха, понеже не е имало голям брой автомобили, въздухът е бил чист и никой не се е замислял, че може да възникне проблем. С индустриализацията, уголемяването на градовете и пренаселването им, струпването на много автомобили на едно място, води до съществено влошаване на въздуха и съответно здравословни проблеми за населението.

Поради тази причина законодателните органи на Европейския Съюз, започват въвеждането на Регламенти за горните граници на количествата на отделените вредни емисии от автомобилите - https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_en

Естествено производители на автомобили трябва да се съобразяват с тези горни граници и започват опити за намаляване на вредните емисии от изгорелите газове – производство на по-екологични двигатели, които да горят по-малко гориво, както и пречистване на изгорелите газове посредством катализатори, филтри за твърди частици и AdBlue.

Към момента в ЕС има приети 6 главни категории за Евронорми – Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 и Euro 6, предстои Euro 7 - https://en.wikipedia.org/wiki/European_emission_standards.

Euro 1 – е категория за изгорели газове за автомобили, произвеждани в периода Януари 1992 – Януари 1996.

Euro 2 – е категория за изгорели газове за автомобили, произвеждани в периода Януари 1996 – Януари 2000.

Euro 3 – е категория за изгорели газове за автомобили, произвеждани в периода Януари 2000 – Януари 2005.

Euro 4 – е категория за изгорели газове за автомобили, произвеждани в периода Януари 2005 – Януари 2009/2010.

Euro 5 – е категория за изгорели газове за автомобили, произвеждани в периода Януари 2009/2010 – Януари 2015.

Euro 6 – е категория за изгорели газове за автомобили, произвеждани след януари 2015-та. 

Euro 7 - предстои да бъде въведен.

Някои автомобили, могат да попадат на границите на Еврокатегории.

Отскоро в Европа вървят преговори за новия еко стадарт за намаляване на вредните емисии Euro 7, който вероятно ще се прилага от 1 юли 2030 г. за леки и лекотоварни автомобили и от 1 юли 2031 г. за автобуси и камиони - https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20231207IPR15740/euro-7-deal-on-new-eu-rules-to-reduce-road-transport-emissions. Стандартът Euro 7 е предстоящият регламент, който се очаква да определи още по-строги ограничения на емисиите. Той има за цел допълнително да намали въздействието на превозните средства върху околната среда, като се фокусира върху намаляване на замърсителите като NOx, прахови частици и емисиите на CO2. Посредством Euro 7 се определят ограничения за емисиите на частици от спирачките (PM10) за автомобили и микробуси (3 mg/km за чисто електрически превозни средства; 7 mg/km за повечето двигатели с вътрешно горене (ICE), хибридни електрически превозни средства и превозни средства с горивни клетки и 11 mg/km за големи микробуси с ICE). Той също така въвежда минимални изисквания за ефективност за издръжливост на батерията в електрически и хибридни автомобили (80% от началото на живота до пет години или 100 000 км и 72% до осем години или 160 000 км) и ванове (75% от началото на живота до пет години или 100 000 км и 67% до осем години или 160 000 км). Към момента точните подробности и датата на въвеждане на Евро 7 все още се обсъждат и предстои да бъдат финализирани.

Съгласно "НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства" - 

Чл. 37а. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила от 12.07.2021 г.) (1) Моторните превозни средства от категории М1 и N1 се определят в пет екологични групи във връзка със степента на отрицателното им въздействие върху околната среда и качеството на атмосферния въздух, в зависимост от екологичната им категория (EURO) или датата на първата им регистрация, ако няма екологична категория (EURO), и съдържанието на въглероден оксид (СО) в отработилите газове на МПС с двигатели с принудително възпламеняване на работната смес или стойността на коефициента на поглъщане на светлината (димност) за МПС с двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на работната смес, установени чрез измерване по чл. 31, ал. 8 в контролно-технически пункт, както следва:

  1. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) за МПС с двигатели с принудително възпламеняване на работната смес:

Екологична

група

Екологична

категория (EURO)

Дата на първа

регистрация

СО на празен ход

с ниски обороти

СО на празен ход

с високи обороти

Първа (1)

Без екологична категория

до 1.07.1992 г.

до 4,5 %

-

EURO 1/I или

EURO 2/II

до 1.01.1996 г.

до 3,5 %

-

Втора (2)

EURO 1/I,

EURO 2/II или

EURO 3/III

от 1.01.1993 г.

до 31.12.2007 г.

до 0,5 %

до 0,3 %

Трета (3)

EURO 3/III,

EURO 4/IV,

EURO 5/V,

EEV или

EURO 6/VI

от 1.07.2002 г.

до 0,3 %

до 0,2 %

Четвърта (4)

EURO 4/IV,

EURO 5/V,

EEV или

EURO 6/VI

от 1.09.2009 г.

до 0,2 %

до 0,1 %

 

  1. (изм. – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) за МПС с двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на работната смес:

Екологична група

Екологична категория (EURO)

Дата на първа

регистрация

Димност при атмосферно пълнене

Димност при принудително пълнене

Първа (1)

Без екологична категория

EURO 1/I,

EURO 2/II или

EURO 3/III

до 31.12.2002 г.

до 2,5 m-1

до 3,0 m-1

Втора (2)

EURO 3/III

EURO 4/IV,

EURO 5/V или

EEV

от 1.01.2000 г.

до 1.01.2007 г.

до 1,5 m-1

до 1,5 m-1

Трета (3)

EURO 4/IV,

EURO 5/V,

EEV или

EURO 6/VI

от 1.01.2005 г.

до 0,7 m-1

до 0,7 m-1

Четвърта (4)

EURO 5/V,

EEV или

EURO 6/VI

от 1.09.2009 г.

до 0,5 m-1

до 0,5 m-1

 

  1. моторните превозни средства, на които задвижването е само с електродвигатели (без двигател с вътрешно горене), автомобили, задвижвани с горивна клетка (FCEV), и Plug-in хибриден електрически автомобил (PHEV) се определят в пета (5) екологична група.

(2) Моторните превозни средства с двутактови двигатели, които не подлежат на измервания, се определят в първа (1) екологична група.

(3) Когато МПС е оборудвано с уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, за определяне на превозното средство към екологична група по ал. 1, т. 1 проверките се извършват при работа на двигателя с ВНГ или СПГ.

(4) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) Моторните превозни средства, за които от датата на първата им регистрация не са изминали повече от три години, в зависимост от вида на задвижването им се определят във възможно най-високата екологична група, без да се извършват измерванията по чл. 31, ал. 8.

(5) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) Моторните превозни средства с двигатели с принудително възпламеняване на работната смес, които фабрично не са оборудвани със система за контрол на емисиите, се определят в първа екологична група независимо от датата на първата им регистрация.

(6) (Нова – ДВ, бр. 88 от 2023 г., в сила от 20.10.2023 г.) Моторните превозни средства, които след извършване на измерванията по чл. 31, ал. 8 не принадлежат към екологична група по чл. 37а, се определят в първа екологична група.

 

Какво значение имат екологичните групи с данъците върху превозните средства в България от Януари 2019-та?

За екологичния компонент при определяне на данъка върху превозно средство в България прочетете повече от сайта на НАП - https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/mestni-danatsi-i-taksi/prevozni-sredstva

С въвеждане на законовите промени за данък МПС през 2019-та определящ елемент е Евронормата, вписана в талона на автомобила. Данъчните взимат информация от КАТ. КАТ изпращат информация по електронен път до данъчните служби към всяко едно населено място за всеки един новорегистриран или пререгистран автомобил. Ако в талоните ви под точка V.9 няма вписана Евронорма, тогава данъчните няма как да Ви определят правилно размера на данъка.

Прилагам пример от български талон:

Таблица за изчисляване на данък МПС в София-град за 2019-та година:

През 2019-та година за цяла България се въведоха промени в изчисляването на данък МПС, като се въведе Еврокомпонента, която оказва влияние върху формирането на стойността на данъка.

Примери:

1) Ако притежавате малък градски автомобил , произведен през 2002г. с категория Евро 3 и мощност 60kW, тогава данъкът, който трябва да платите, се определя по следния начин:
60kW*0.54лв*1*1.1=35.64лв.

2) Ако притежавате автомобил с мощност 107 kW, който е на възраст 14 години (производство 2005г., сега е 2019-та), Евро 4, данъкът, който дължите на общината е: 107*1.1*1,3*0,8= 122.40лв. за цяла година.

Изчислява се по следния начин – Киловатите на двигателя (107кВ, точка P.2 от талона на автомобила) умножени по 1.10лв. (според таблицата), умножени по 1.3 (коефициент за възраст от 10 до 15г.), умножени по 0.8 (коефициент за Евро 4).

3) Ако притежавате например автомобил с двигател с мощност 133kW, производство 2010-та година, с Екологична категория Евро 5, тогава данъкът Ви се калкулира така:
133kW*1.23лв*1.5*0.6=147.23лв.

Ако притежавате автомобил, при който в талоните липсва Еврокатегория, от данъчната служба автоматично ще Ви зачислят най-ниската Еврокатегория, въпреки че автомобилът Ви е възможно да е с категория Евро 3, 4 или 5.

За повече актуална информация по темата за еконормите в България и ЕС, данъчното или законодателното им третиране на национално или общинско ниво, можете да попитате останалите посетители на "Борса за Части" като се регистрирате в нашия Форум.